Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Feltételek jelen Adatkezelési tájékoztató című szakaszában (i) bemutatjuk azokat az alapfogalmakat, melyek ismerete szükséges a jogszabályokban és a jelen Feltételekben (így különösen az Adatkezelési tájékoztató című szakaszban) foglalt rendelkezések megértéséhez, (ii) ezt követően meghatározzuk a gyűjtött személyes adatok fajtáit, az adatkezelés célját és időtartamát, továbbá (iii) tájékoztatást adunk az érintettnek minősülő Felhasználók jogairól.

A jelen Adatkezelési tájékoztató megalkotásakor figyelemmel voltunk a hatályos jogszabályokra, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletére, valamint a hatályos magyar jogszabályokra.

4.1. Fogalommeghatározások

Az Adatkezelési tájékoztató alkalmazásában az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó a továbbiakban „Érintett”).

Adatkezelő: a Szolgáltató, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (a továbbiakban „Adatkezelő”).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az itt nem definiált kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

4.2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok fajtái, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés célja A gyűjtött személyes adatok fajtái Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés jogalapja A személyes adatok átadása harmadik személynek
Felhasználói adatok regisztrációhoz a Webáruházba

–   e-mail-cím

–   vezetéknév

–   keresztnév

–   telefonszám

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 
Hírlevél küldése: tájékoztatás az aktuális akciókról, hírekről

–   e-mail-cím

–   vezetéknév

–   keresztnév

a hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználó hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 
Számlázás

–   számlázási név

–   cégnév (ha van)

–   ország

–   irányítószám

–   város

–   utca

–   házszám

–   adószám (ha van)

8 év

A Felhasználó hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás ( Eker. tv. 13/A. §)

 

 
Fizetés:    

A Felhasználó hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás ( Eker. tv. 13/A. §)

 

A jelen Feltételek 2.3. pontjában megnevezett szolgáltató
Termékek szállítása

–   vezetéknév

–   keresztnév

–   cégnév (ha van)

–   ország

–   irányítószám

–   város

–   utca

–   házszám

–   adószám (ha van)

a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a regisztráció törléséig, illetve a regisztrált adatok módosításáig, azzal, hogy módosítás esetén az újonnan megadott és/vagy módosított adatokat kezeljük)

A Felhasználó hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás ( Eker. tv. 13/A. §)

 

A jelen Feltételek 2.4. pontjában megnevezett szolgáltató
Fogyasztói panasz kezelése

–   a Fogyasztó neve, lakcíme,

–   a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

–   a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

–   a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

–   a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

–   a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

–   telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

5 év Jogszabályi felhatalmazás Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak
Jótállási, szavatossági igények rendezése

–   Szavatossági vagy jótállási igényről készült jegyzőkönyv:

–   a Fogyasztó neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a jogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez,

–   a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog (Termék) megnevezése, vételára,

–   a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontja,

–   a hiba bejelentésének időpontja,

–   a hiba leírása,

–   a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog,

–   a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka

 

Átvételi elismervény ellenében átvett ingó dolog (Termék) esetén:

–   a Fogyasztó neve és címe,

–   a dolog (Termék) azonosításához szükséges adatok,

–   a dolog átvételének időpontja,

–   az az időpont, amikor a Fogyasztó a kijavított dolgot (Terméket) átveheti

3 év Jogszabályi felhatalmazás Jogszabály szerint, hatóság felhívására az illetékes hatóságnak

 

4.3. Az adatkezelésre vonatkozó részletes rendelkezések

A Szolgáltató az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A személyes adatokat az Adatkezelő EGT-n kívüli harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás Érintett általi visszavonása esetén az Érintett személyes adatai kezelésének ideje a hozzájárulás visszavonására vonatkozó, Adatkezelőnek a 2.1. pont alatt megadott (postai vagy elektronikus) címére küldött nyilatkozat Adatkezelő általi kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap (ügyintézési idő), azzal, hogy amennyiben jogszabály, vagy hivatalos szerv részére adatszolgáltatást köteles az Adatkezelő biztosítani, úgy a személyes adatokat a kötelezettség teljesítésének időtartamáig megőrzi. Ilyen esetben Adatkezelő az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Az ezt meghaladó időn túl a tárolt személyes adatokat Adatkezelő törli.

Hiányosan, hibásan megadott személyes adatokért, az ezekkel összefüggésben keletkezett bárminemű kárért, különösen, de nem kizárólagos jelleggel a Webáruház használatával összefüggő hiányosságokért és az abból eredő esetleges hátrányokért, veszteségekért, károkért az Adatkezelőt (úgy is, mint Szolgáltatót) semmiféle felelősség nem terheli.

Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi.

E körben az Adatkezelő:

  • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • biztosítja, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
  • biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
  • biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az Adatkezelő felelős a fent felsorolt kötelezettségeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Érintettekkel összefüggésbe nem hozható, az azonosításukra nem alkalmas (így személyes adatnak nem minősülő) adatokat – különösen a Webáruház használata során keletkezett, azokba feltöltött adatokat, és információkat statisztikai célú felmérés készítése céljából felhasználja.

Az Érintett – külön kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén – a Szolgáltatótól hírleveleket, marketing célú megkereséseket kaphat e-mail útján. Ezen szolgáltatói tevékenység elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, igénybevétel esetén pedig hozzájárulásukat az Érintett jogosult bármikor a későbbiek során írásban, „hírlevél-leiratkozás” tárgyú (a Szolgáltató fent megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeire küldött) levél küldésével, illetve a Szolgáltató által esetlegesen felkínált egyéb, felhasználóbarát úton megtiltani.

8.3 Az Érintettek jogai

8.3.1 Másolat kérése és az adatokhoz való hozzáférés

E körben az Érintett visszaigazolást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhet, továbbá tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosult megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhet és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogait gyakorolhatja.

8.3.2 Adathelyesbítés

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

8.3.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

8.3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.3.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.3.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén – a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában – a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Tag számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Tag fiókjának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat. 

Bejelentkezés

A VÁLASZOTT TERMÉK SIKERESEN BEKERÜLT A KOSÁRBA.

GYORS VÁSÁRLÁS Regisztráció nélkül adom le a megrendelést
ÚJ VÁSÁRLÓ VAGYOK Regisztráció után folytatom a megrendelést
VISSZATÉRŐ VÁSÁRLÓ VAGYOK Belépek és folytatom a megrendelést
VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA Folytatom a vásárlást

KERESÉS